Odzwiedziło nas : gości
EnglishGermanPolish

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Informujemy, że na dzień 27.02.2020 r. zostało zwołane Walne Zebranie Członków na godz. 16.15 w Gminnym Klubie Kultury przy ul....
Read More

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji...
Read More

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Biura, na ww. stanowisko został wybrany Pan Kazimierz Sać. Kandydat spełnił...
Read More

Informacja po przeprowadzeniu oceny formalnej

Informujemy, że po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert złożonych w ramach naboru na stanowisko Dyrektor Biura LGD "Gryflandia", wymagania formalne spełnił...
Read More

ŻYCZENIA NOWOROCZNE ORAZ INFORMACJA O GODZINACH PRACY BIURA LGD “GRYFLANDIA’

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 31.12.2019 r. biuro Lokalnej Grupy Działania "Gryflandia" pracuje do godz. 12.00. Jednocześnie życzymy wszelkiej...
Read More

Konkurs na Dyrektora Biura LGD “Gryflandia”

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Gryflandia" ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD "Gryflandia". OGŁOSZENIE  
Read More

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Read More

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2019 r. (Wigilia) biuro Lokalnej Grupy Działania "Gryflandia" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 
Read More

Szkolenie dla beneficjentów

04-05 grudnia br. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie...
Read More

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów

 

 

Gryfice, 20.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza do składania ofert

na realizację usługi

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

polegającej

na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie realizacji operacji grantowych ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „ Gryflandia”, Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice

NIP 857-188-34-97

REGON 320535680

e- mail: biuro@lgdgryflandia.pl

www. lgdgryflandia.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie operacji grantowych, obejmującego w szczególności takie zagadnienia jak:

           a)warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.

            b) zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,

            c) stosowanie zasad konkurencyjności,

             d) wniosek o płatność.

 Czas trwania jednego szkolenia – 8 h dydaktycznych/zegarowych (w tym 2 przerwy  kawowe x 15 min.)

Zamawiający zapewnia zaplecze logistyczne: salę szkoleniową, rzutnik, laptop, flipchart dostęp do internetu.

Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z jej wykonaniem.

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– lipiec 2018 r. (szczegółowy  termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z wykonawcą)

IV. Wymagania zamawiającego:

Szkolenie ma być zrealizowane przez podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada wyższe wykształcenie oraz znajomość zagadnień związanych
z PROW 2014-2020 poparte doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń/konsultacji lub przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy, w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na materiałach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.

Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać pakiet materiałów obejmujący: wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze spotkania. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu, zostanie zapewniona możliwość konsultacji i porad indywidualnych podczas szkolenia.

 V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • CV osoby/osób wskazanej/nych do realizacji niniejszego zamówienia. Oferent nie ma obowiązku dołączać do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jednakże złożenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje będzie mile widziane.
 • Dokumenty (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań z zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Koncepcję programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz metod prowadzenia szkolenia.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Forma oferty

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna przedstawiać cenę (stawkę) brutto za realizację całej usługi.

Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

 • Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • Dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego Zapytania Ofertowego.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Aleksandra Szewczyk

e-mail:  biuro@lgdgryflandia.pl, telefon: (91)  384-11-17

 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem, osobiście lub elektronicznie do biura Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice, e-mail biuro@lgdgryflandia.pl, w terminie do dnia 27 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 • Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni od daty zakończenia składania ofert.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: lgdgryflandia.pl.

 IX. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena brutto 100%

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

 • Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia oryginałów dokumentów. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

 • Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności   przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 • Ogłoszenie wyników postępowania.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 XI. Odrzucenie wykonawcy

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 • w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

XII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 XIII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 • Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( U. z 2015 poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje      z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień lub ją wycofać.
 • Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

Formularz ofertowy