tel. Fax: (91) 38-411-17 biuro@lgdgryflandia.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów

Lokalna  Grupa Działania  „Gryflandia” informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 20.06.2018 r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów wybrana została oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęła 1 oferta, najkorzystniejszą wg kryterium:

– cena 100%

złożyła Pani Agnieszka Brodowska na kwotę 475,00 zł brutto.        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej”

Lokalna  Grupa Działania  „Gryflandia” informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 01.06.2018 r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej” została wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą wg kryterium:

– cena 100%

złożyła firma: NOBA – EXIM Bartłomiej Norkowski, brutto 60 356,10 zł brutto.        

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów

 

 

Gryfice, 20.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza do składania ofert

na realizację usługi

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

polegającej

na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie realizacji operacji grantowych ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „ Gryflandia”, Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice

NIP 857-188-34-97

REGON 320535680

e- mail: biuro@lgdgryflandia.pl

www. lgdgryflandia.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie operacji grantowych, obejmującego w szczególności takie zagadnienia jak:

           a)warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.

            b) zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,

            c) stosowanie zasad konkurencyjności,

             d) wniosek o płatność.

 Czas trwania jednego szkolenia – 8 h dydaktycznych/zegarowych (w tym 2 przerwy  kawowe x 15 min.)

Zamawiający zapewnia zaplecze logistyczne: salę szkoleniową, rzutnik, laptop, flipchart dostęp do internetu.

Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z jej wykonaniem.

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– lipiec 2018 r. (szczegółowy  termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z wykonawcą)

IV. Wymagania zamawiającego:

Szkolenie ma być zrealizowane przez podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada wyższe wykształcenie oraz znajomość zagadnień związanych
z PROW 2014-2020 poparte doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń/konsultacji lub przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy, w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na materiałach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.

Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać pakiet materiałów obejmujący: wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze spotkania. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu, zostanie zapewniona możliwość konsultacji i porad indywidualnych podczas szkolenia.

 V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • CV osoby/osób wskazanej/nych do realizacji niniejszego zamówienia. Oferent nie ma obowiązku dołączać do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jednakże złożenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje będzie mile widziane.
 • Dokumenty (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań z zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Koncepcję programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz metod prowadzenia szkolenia.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Forma oferty

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna przedstawiać cenę (stawkę) brutto za realizację całej usługi.

Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

 • Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • Dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego Zapytania Ofertowego.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Aleksandra Szewczyk

e-mail:  biuro@lgdgryflandia.pl, telefon: (91)  384-11-17

 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem, osobiście lub elektronicznie do biura Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice, e-mail biuro@lgdgryflandia.pl, w terminie do dnia 27 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 • Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni od daty zakończenia składania ofert.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: lgdgryflandia.pl.

 IX. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena brutto 100%

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

 • Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia oryginałów dokumentów. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

 • Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności   przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 • Ogłoszenie wyników postępowania.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 XI. Odrzucenie wykonawcy

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 • w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

XII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 XIII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 • Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( U. z 2015 poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje      z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień lub ją wycofać.
 • Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

Formularz ofertowy

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O POWIERZENIE GRANTÓW

NR 4/2018/G

HISTORIA I PRZYRODA ATUTAMI „GRYFLANDII”

 

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków:

 

 

 

04.07.2018 – 18.07.2018

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”,

ul. Nowy świat 6, 72-300 Gryfice

 

Tryb składania wniosków:

 

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD) na obowiązującym formularzu, bezpośrednio w Biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

 

Przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu), które odpowiadają § 2 ust. 1 pkt. 5 zachowanie dziedzictwa lokalnego rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm).

 

Planowane do osiągnięcia  w ramach projektu grantowego cele                            i wskaźniki:

 

Cel ogólny LSR:

3.0 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego

Cel szczegółowy LSR:

3.2 Promocja i ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego obszaru LGD do 2023 roku.

Przedsięwzięcie LSR:

6. Historia i przyroda atutami „Gryflandii”

Wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu) – 4 szt.

Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń / imprez – 400 osób

 

Termin realizacji:

 

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań przez grantobiorców: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

 

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia oraz informacja           o wysokości kwoty grantu             i intensywności pomocy:

 

Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:

Pomoc udzielana jest w formie REFUNDACJI w wysokości:

1.    nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,

2.    nie wyższej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych dla   pozostałych podmiotów.

 

Wartość każdego grantu jak i wartość zadania służącego osiągnięciu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł.

Suma grantów udzielonych JST nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej w ramach projektu grantowego.

 

Planowane do realizacji               w ramach projektu grantowego zadania:

 

 

Przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego (ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu).

 

 

Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru operacji są dostępne do pobrania   w załączniku do ogłoszenia o naborze oraz w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 14

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

 1. wniosek o powierzenie grantu,
 2. inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru grantobiorcy lub ustalenia kwoty wsparcia, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Projektu Grantowego dostępnego w załączniku nr do ogłoszenia o naborze i w Biurze LGD.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów wysłane będzie wyłącznie drogą wyłącznie poczty elektronicznej z adresu biuro@lgdgryflandia.pl

 

Dokumenty:

 

Wzory formularzy obowiązujących w ramach naboru:

Regulamin Projektu Grantowego

Wniosek o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Karta oceny wstępnej i zgodności PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Lokalne kryteria wyboru

Wzór odwołania

Wzór umowy o powierzenie grantów

Sprawozdanie z realizacji grantu

Lokalna Strategia Rozwoju

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Klauzule informacyjne RODO

LGD „Gryflandia” zastrzega możliwość odstąpienia od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku:

1)      braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji – na skutek złożonych/wybranych wniosków o powierzenie grantu,

2)      gdy Zarząd Województwa odmówi przyznania pomocy na projekt grantowy,

3)      na skutek rezygnacji przez grantobiorców z realizacji zadań lub rozwiązania umów o powierzenie grantu.

 

Akceptuje

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'

Skip to content