tel. Fax: (91) 38-411-17 [email protected]
Zapytanie ofertowe na „BUDOWĘ ALTANY DREWNIANEJ w miejscowości Brojce”

Zapytanie ofertowe na „BUDOWĘ ALTANY DREWNIANEJ w miejscowości Brojce”

Zapraszamy do składania ofert na „BUDOWĘ ALTANY drewnianej w miejscowości Brojce” w ramach projektu współpracy pn. „Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszelka dokumentacja do pobrania dostępna poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Przedmiar budowy altany, kopia mapy zasadniczej, rys altany

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Zapytanie ofertowe na „BUDOWĘ ALTANY DREWNIANEJ w miejscowości Brojce”

Zapytanie ofertowe na „BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW”

Zapraszamy do składania ofert na „BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW” w ramach projektu współpracy pn. „Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszelka dokumentacja do pobrania dostępna poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Komunikat ARMiR w sprawie trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Komunikat ARMiR w sprawie trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

– od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność; 

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów

 

 

Gryfice, 20.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza do składania ofert

na realizację usługi

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

polegającej

na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie realizacji operacji grantowych ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „ Gryflandia”, Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice

NIP 857-188-34-97

REGON 320535680

e- mail: [email protected]

www. lgdgryflandia.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie operacji grantowych, obejmującego w szczególności takie zagadnienia jak:

           a)warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.

            b) zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,

            c) stosowanie zasad konkurencyjności,

             d) wniosek o płatność.

 Czas trwania jednego szkolenia – 8 h dydaktycznych/zegarowych (w tym 2 przerwy  kawowe x 15 min.)

Zamawiający zapewnia zaplecze logistyczne: salę szkoleniową, rzutnik, laptop, flipchart dostęp do internetu.

Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z jej wykonaniem.

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– lipiec 2018 r. (szczegółowy  termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z wykonawcą)

IV. Wymagania zamawiającego:

Szkolenie ma być zrealizowane przez podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada wyższe wykształcenie oraz znajomość zagadnień związanych
z PROW 2014-2020 poparte doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń/konsultacji lub przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy, w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na materiałach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2014-2020.

Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać pakiet materiałów obejmujący: wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze spotkania. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu, zostanie zapewniona możliwość konsultacji i porad indywidualnych podczas szkolenia.

 V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • CV osoby/osób wskazanej/nych do realizacji niniejszego zamówienia. Oferent nie ma obowiązku dołączać do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jednakże złożenie kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje będzie mile widziane.
 • Dokumenty (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań z zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Koncepcję programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz metod prowadzenia szkolenia.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Forma oferty

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Oferta powinna przedstawiać cenę (stawkę) brutto za realizację całej usługi.

Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

 • Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • Dokumenty wymienione w punkcie V niniejszego Zapytania Ofertowego.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Aleksandra Szewczyk

e-mail:  [email protected], telefon: (91)  384-11-17

 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferta powinna być dostarczona pocztą / kurierem, osobiście lub elektronicznie do biura Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice, e-mail [email protected], w terminie do dnia 27 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty) z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenia szkolenia w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 • Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni od daty zakończenia składania ofert.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: lgdgryflandia.pl.

 IX. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena brutto 100%

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

 • Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia oryginałów dokumentów. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

 • Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności   przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 • Ogłoszenie wyników postępowania.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 XI. Odrzucenie wykonawcy

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 • w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 • w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

XII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 XIII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 • Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( U. z 2015 poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje      z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień lub ją wycofać.
 • Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

Formularz ofertowy

 

 

 

 

Akceptuje

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'

Skip to content